ترجمه مقاله دسته بندی عکس های ناجور وب با کاربرد از آنالیز بر اساس متن
  • ترجمه مقاله دسته‌بندی عکس های نامناسب اینترنتی بر اساس شرح دهنده های رنگ MPEG7
  • دانلود ترجمه مقاله مسائل استراتژیک فناوری اطلاعات
  • " />