ترجمه مقاله سنجش کارمندان با فرآیند تحلیل ساختار اطلاعات مراتبی و فازی
  • ترجمه مقاله شیوه های عادی به منظور رسیدگی شکل بیوفیلم ها در خوردگی
  • ترجمه مقاله شناسایی محتوای خشن در ویدئو با استفاده از آنالیز خصوصیات آهسته افتراقی
  • " />