ترجمه مقاله ضررهای وارده بر ساختار در تحریک زمین لرزه :تجزیه موجک گسسته
  • ترجمه مقاله اقتصاد نیرو چین : عوض شدن فن ، درخواست فاکتور و جاگیری داخل فاکتور
  • ترجمه مقاله عوامل های توانایی در کشف جدید و شبکه های داخل شرکتی بر ارزیابی شرکت
  • " />