ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • ترجمه مقاله در مورد اصول تحول بازیابی : معنادار
  • ترجمه مقاله تعلیم سازمانی در طرز عملکرد خریداران سازمانی
  • " />