ترجمه مقاله وظیفه سیستم اطلاعاتی بازار صنعتی با تاثیر بخشیدن مذاکرات
  • مقاله ترجمه شده در مورد بودجه بندی سرمایه ای و گردش مالی خروجی در وضعیت نبودن اطمینان
  • ترجمه مقاله خواندن و پیشرفت و دستاورد در اوایل دوره کودکی در کنار دو زبانه بودن
  • " />