ترجمه مقاله تایید رمز با کاربرد شبکه های عصبی Hopfield
  • ترجمه مقاله تجسمی سازی نرم افزار برای کاربرد دوباره مولفه (کامپوننت)
  • ترجمه مقاله روش شناسی و برنامه (کاربرد) های سیستم حرفه ای
  • " />