دانلود ترجمه مقاله رویکردهای چاره سازی نقطه محور براساس شیوه محدودیت
  • دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی طراحی کنترل موردی و طراحی کوهورت به منظور تعیین اندازه
  • دانلود ترجمه مقاله درآمد منفعت تحقق یافته و دگرگونی در نرخ بازار دارائی های مالی
  • " />