ترجمه مقاله در مورد ادراک پنهان بدون آگاهی
  • ترجمه مقاله خواندن و پیشرفت و دستاورد در اوایل دوره کودکی در کنار دو زبانه بودن
  • ترجمه مقاله دسته‌بندی عکس های نامناسب اینترنتی بر اساس شرح دهنده های رنگ MPEG7
  • " />