تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئن

تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئن 3.8 میلیون بشکه در روز ماهانه افزایش یافت که به دلیل افزایش تحرک در آمریکای شمالی و اروپا بود. با این حال ، رشد تقاضا به طور ناگهانی در ماه ژوئیه تغییر کرد و چشم انداز باقی مانده تا سال 2021 به دلیل بدتر شدن پیشرفت همه گیری و …
ادامه ی نوشته تقاضای جهانی نفت در ماه ژوئن