دسته:ترجمه مقالات اجتماعی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

ترجمه مقاله درک زنان در باره مساوی بودن در استخدام

ترجمه مقاله درک زنان در باره مساوی بودن در استخدام چکیده در مورد ترجمه مقاله بنابراین این...

ترجمه مقاله فرق گذاری ( تبعیض ) رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری

ترجمه مقاله فرق گذاری ( تبعیض ) رسمی و غیر رسمی بر علیه زنان در محیط کاری چکیده در مورد ترجمه...

ترجمه مقاله شایستگی های زمینه ساز استفاده عطر

ترجمه مقاله شایستگی های زمینه ساز استفاده عطر: رویکرد اجتماعی-نشانه شناختی چکیده در مورد...

ترجمه مقاله نظریه شیوه زندگی بهداشتی و همگرایی عاملیت ساختار

ترجمه مقاله نظریه شیوه زندگی بهداشتی و همگرایی عاملیت ساختار یک الگوی فرد گرا بر مفاهیم سبک...

هاست