دسته:ترجمه مقالات روانشناختی

دانلود ترجمه مقالات مرتبط با رشته های مورد نظر

Translate articles related to the field of interest جهت دانلود مقالات ترجمه شده بر روی نام رشته های مربوطه در قسمت...

ترجمه مقاله شناسایی محتوای خشن در ویدئو با استفاده از آنالیز خصوصیات آهسته افتراقی

ترجمه مقاله شناسایی محتوای خشن در ویدئو با استفاده از آنالیز خصوصیات آهسته افتراقی    ...

ترجمه مقاله شناسایی عبارت بیان شده در کلام پرسش Query-by-Example

ترجمه مقاله شناسایی عبارت بیان شده در کلام پرسش Query-by-Example این مورد، یا به وسیله ی تشخیص بخش مد...

ترجمه مقاله نظریه شیوه زندگی بهداشتی و همگرایی عاملیت ساختار

ترجمه مقاله نظریه شیوه زندگی بهداشتی و همگرایی عاملیت ساختار یک الگوی فرد گرا بر مفاهیم سبک...