دانلود ترجمه مقاله تعهد واحد بوسیله برنامه نویسی دینامیک جهت بهبود سازی برنامه ریزی عملیاتی ریزشبکه
  • دانلود ترجمه مقاله کنترل ساخت خودکار ۴ ناحیه ای براساس محاسبه تکاملی
  • دانلود ترجمه مقاله در مورد ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهبود سازی ازدحام ذرات
  • " />